Listopad 12, 2017

Regulamin

STOWARZYSZENIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW PŁOCKA 

                          „WOLNE MIASTO PŁOCK”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Płocka – Wolne Miasto Płock” zwanym dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto Płock.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Regulaminu.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 1. Celami Stowarzyszenia są:
 2. a) Propagowanie lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
 3. b) Propagowanie wartości demokratycznych i postaw obywatelskich w lokalnym społeczeństwie.
 4. c) Propagowanie treści patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
 5. d) Propagowanie wśród lokalnego społeczeństwa tematyki praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 6. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 7. a) Organizowanie zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 8. b) Organizowanie warsztatów, spotkań dyskusyjnych,
 9. c) Organizowanie konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
 10. d) Organizowanie kampanii promocyjno – informacyjnych,
 11. e) Działalność wydawniczą,
 12. f) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej, władz, instytucji, urzędów,
 13. g) Organizowanie zgromadzeń publicznych i akcji wspierających.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkowie Stowarzyszenia tworzą Zebranie Członków.
 3. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie woli na piśmie i uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem Stowarzyszenia osoba staje się na podstawie uchwały podjętej przez Zebranie Członków w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w rozdziale III pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
 6. a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 7. b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 8. c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 9. d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 10. e) zgłaszania projektów uchwał nie później niż na 7 dni przed Zebraniem Członków.
 11. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
 12. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 13. b) przestrzegania niniejszego Regulaminu i uchwał przyjętych przez Zebranie Członków,
 14. c) terminowego opłacania składek.
 15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 16. a) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia,
 17. b) wykluczenia przez Zebranie Członków:
 • z powodu łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał przyjętych przez Zebranie Członków,
 • z powodu braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres co najmniej pół roku,
 • na pisemny umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia
 1. c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. d) śmierci członka.
 3. Zebranie Członków przyjmuje uchwałę w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji, o której mowa w rozdziale III pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
 4. O utracie członkostwa osoba zostaje poinformowana pisemnie, w terminie do 30 dni od przyjęcia uchwały przez Zebranie Członków, o której mowa w rozdziale III pkt. 8 niniejszego Regulaminu.
 5. Od uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub utracie członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje odwołanie złożone na ręce Przedstawiciela w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w rozdziale III pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
 6. Odwołanie, o którym mowa w rozdziale III pkt. 10 niniejszego Regulaminu rozpatrywane jest przez Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Decyzja Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Zebranie Członków, o którym mowa w rozdziale III pkt. 2 niniejszego Regulaminu stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:
 3. a) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
 4. b) wybór i odwołanie Przedstawiciela,
 5. c) przyjmowanie i odwoływanie członków,
 6. d) uchwalanie zmian Regulaminu,
 7. e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 8. f) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 9. g) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
 10. h) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
 11. i) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
 12. j) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 1000,00 zł.
 13. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 14. W sprawach określonych w rozdziale IV pkt. 2 lit. d) – j) niniejszego Regulaminu wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.
 15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba że Regulamin stanowi inaczej. Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 16. Przyjęcie uchwały stwierdzają własnoręcznym podpisem Przewodniczący wraz z jednym członkiem Zebrania Członków.
 17. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przedstawiciela, którego kadencja trwa 3 lata.
 18. Członek Stowarzyszenia może pełnić funkcję Przewodniczącego nie dłużej niż dwie kadencje.
 19. Do zakresu obowiązków Przedstawiciela należy:
 20. a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
 21. b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 22. c) zwoływanie i prowadzenie Zebrania Członków,
 23. d) wyłonienie spośród członków Skarbnika i Sekretarza.
 24. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 25. Przedstawiciel bądź osoba przez niego wyznaczona, informuje członków Stowarzyszenia  o terminie zwołania Zebrania Członków nie później niż na 10 dni przed zebraniem.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą:
 2. a) ze składek członkowskich,
 3. b) darowizn, spadków, zapisów,
 4. c) dotacji i ofiarności publicznej,
 5. d) zbiórek publicznych.
 6. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Przewodniczący wraz z co najmniej połową Zebrania Członków.
 9. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Stowarzyszenia i Przewodniczącego działających łącznie.

 

 

 ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.