12 listopada, 2017

Regulamin

 

 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW PŁOCKA 

                          “WOLNE MIASTO PŁOCK”

 

                                                                                                  Rozdział 1            

                                                                                      Postanowienia ogólne

 

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Płocka – Wolne Miasto Płock”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Płock.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu działalności, zwanego dalej „Regulaminem” oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

                                                                                                  Rozdział 2            

                                                                                      Cele i środki działania

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie:

1)    lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego;

2)    wartości demokratycznych i postaw obywatelskich;

3)    treści patriotycznych wśród dzieci i młodzieży;

4)    tematyki praw człowieka i swobód obywatelskich;

5)    dbałości o stan środowiska naturalnego na terenie miasta i okolic.

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    organizowanie kampanii promocyjno – informacyjnych;

2)    organizowanie zgromadzeń publicznych i akcji wspierających;

3)    organizowanie warsztatów i spotkań dyskusyjnych

4)    organizowanie konkursów i innych imprez promujących działalność Stowarzyszenia;

5)     organizowanie zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

6)    występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji państwowej, instytucji i urzędów;

7)    działalność wydawniczą i multimedialną.

 

 

                                                                                                  Rozdział 3            

                                                                          Członkowie – prawa i Obowiązki

 

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży deklarację na piśmie i uzyska rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia tworzą „Zebranie Członków”.
 3. Członkiem Stowarzyszenia, osoba fizyczna, o której mowa w pkt.1, staje się na podstawie uchwały przyjętej przez Zebranie Członków w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji, zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz  Stowarzyszenia;

2)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

3)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  Stowarzyszenie;

4)    zgłaszania wniosków odnośnie do działalności Stowarzyszenia;

5)    zgłaszania projektów uchwał, nie później niż na 7 dni przed Zebraniem Członków

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1)    brania udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;

2)    przestrzegania Regulaminu i uchwał Zebrania Członków;

3)    terminowego opłacania składek.

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1)    pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia;

2)    wykluczenia członka Stowarzyszenia przez Zebranie Członków z powodu:

a) nieprzestrzegania Regulaminu lub uchwał Zebrania Członków,

b) braku udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, o której mowa
w rozdziale 2 pkt 2,

c) niepłacenia składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy,

d) złożenia pisemnego, umotywowanego wniosku, przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia;

3)     utraty praw obywatelskich, na mocy prawomocnego wyroku sądu lub ubezwłasnowolnienia;

4)    śmierci członka Stowarzyszenia.

 1. Zebranie Członków przyjmuje uchwałę o utracie członkostwa w terminie 14 dni od zaistnienia bądź powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o której mowa w pkt. 6.
 2. O utracie członkostwa, osoba, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w pkt 6 ppkt 4, jest informowana pisemnie, w terminie 30 dni od przyjęcia uchwały,
  o której mowa w pkt 7.

 

 

                                                                                                  Rozdział 4            

                                                                                    Władze Stowarzyszenia

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Zebranie Członków;

2)    Przedstawiciel.

3)    Rada Programowa

 1. Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:

1)    ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2)    wybór i odwołanie Przedstawiciela;

3)    przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

4)    uchwalanie zmian w Regulaminie;

5)    przyjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

6)    przyjęcie uchwał o:

a) nabyciu i zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b) ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,

c) zawarciu umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy podobnej, przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, jak też zaciągnięciu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000,00 zł.

 1. Uchwały Zebrania Członków przyjmowane są w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Uchwały Zebrania Członków przyjmowane są zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym chyba, że Zebranie Członków przyjmie, zwykłą większością głosów, uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 3. Przyjęcie uchwały stwierdza własnoręcznym podpisem Przedstawiciel oraz
  sekretarz, a w razie jego nieobecności, inna osoba wskazana przez Zebranie Członków, obecna przy przyjmowaniu uchwały.
 4. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela, którego kadencja trwa trzy lata.
 5. Członek Stowarzyszenia może pełnić funkcję Przedstawiciela nie dłużej, niż przez dwie kadencje.
 6. Do kompetencji Przedstawiciela należy:

1)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

3)    zwoływanie i prowadzenie Zebrania Członków;

4)    wyłanianie skarbnika i sekretarza spośród członków Stowarzyszenia.

 1. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Przedstawiciel lub osoba przez niego wyznaczona informuje członków Stowarzyszenia o terminie zwołania Zebrania Członków, nie później, niż na 10 dni przed zebraniem.
 3. W skład Rady Programowej może wchodzić od trzech do dziewięciu członków Stowarzyszenia. Wyboru członków Rady Programowej dokonuje Zebranie Członków, w trybie określonym w rozdziale 4, pkt 3 i 4.
 4. Do kompetencji Rady Programowej należy:

1)    analizowanie i opracowywanie  inicjatyw zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia w celu ich wykorzystania  w działalności Stowarzyszenia;

2)    zbieranie i opracowywanie informacji o życiu społeczno – gospodarczym i stanie  środowiska naturalnego na terenie Płocka i okolic  oraz przekazywaniu tych ich do wiadomości członków Stowarzyszenia;

3)     udzielanie  merytorycznego wsparcia Przedstawicielowi.

 

 

                                                                                                  Rozdział 5            

                                                                                   Majątek Stowarzyszenia

 

 1. Środki na działalność Stowarzyszenie uzyskuje:

1)    ze składek członkowskich;

2)    z darowizn, spadków i zapisów;

3)    z dochodów z majątku Stowarzyszenia;

4)    z ofiarności publicznej;

5)    z dotacji – na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami.
 2. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Przedstawiciel, z zastrzeżeniem czynności, należących do kompetencji Zebrania Członków, o których mowa w rozdziale 4, w pkt 2 ppkt 6;.
 3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, wymagane są podpisy dwóch członków Stowarzyszenia i Przedstawiciela, działających łącznie. W przypadku gdy czynność dotyczy spraw finansowych jednym z członków Stowarzyszenia składającym podpis jest skarbnik.

 

 

                                                                                                  Rozdział 6            

                                                                                   Postanowienia końcowe

 

 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia przyjmuje się w obecności co najmniej 2/3 Zebrania Członków. Przyjmując uchwałę Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.